Energieheffing van 100 naar 5 Euro

25-09-2017

De energieheffing had tot doel de opgebouwde schulden in de sector van de hernieuwbare energie weg te werken en nieuwe projecten te financieren. Door het wegvallen van twee biomassacentrales kan deze heffing drastisch verlaagd worden. CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel en Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne: “CD&V heeft geëist dat een verlaging van de heffing vooral onze gezinnen ten goede zou komen, én dat de rekening ook op langere termijn zou kloppen. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat we de omschakeling naar hernieuwbare energie niet zouden kunnen financieren. Met deze hervorming van de energieheffing worden beide doelstellingen gehaald.”

CD&V kiest resoluut voor een toekomst waarin hernieuwbare energie een snel groeiend aandeel in onze energiemix krijgt. We moeten weg van vervuilende of onzekere brandstoffen en energiebronnen. Dat is logisch: rentmeesterschap zit in ons DNA. Die keuze voor groene energie vergt uiteraard investeringen. Om die te financieren is steun nodig. CD&V heeft altijd gestreefd naar een rechtvaardige financiering daarvan.

RECHTVAARDIGE FINANCIERING

In juni vernietigde het grondwettelijk hof de energieheffing zoals die door minister Turtelboom werd uitgetekend. Deze zomer is duidelijk geworden dat de beslissing om de twee biomassacentrales niet te laten bouwen overeind blijft bij de raad van state. Daardoor ontstond de financiële ruimte om de heffing te hervormen én te verlagen. CD&V trok reeds in juni de krijtlijnen waaraan we elk alternatief zouden toetsen. We stellen vast dat onze basisprincipes in dit akkoord gerespecteerd worden:

  • Sociale rechtvaardigheid: mensen met lagere inkomens worden maximaal gevrijwaard en de factuur voor de gezinnen wordt verlaagd,
  • Competitiviteit: geen al te drastische quotum-verhoging beschermt de jobs van de mensen in de energie-intensieve industrie en onze KMO’s,
  • Klimaatdoelstellingen realiseren zonder facturen door te schuiven: een duurzame financiering van de energietransitie is gegarandeerd. De rekening moet kloppen.

Koen Van den Heuvel: “Dit is een faire oplossing. Het houdt het evenwicht tussen inkomsten op basis van de aansluiting (waardoor bijkomende BTW wordt vermeden) en inkomsten op basis van het verbruik (wie zuiniger is, zal ook minder betalen).  Het principe van de ‘gebruiker betaalt’ wordt dus consequent toegepast.”

CD&V juicht naast de drastische verlaging van de kosten voor gezinnen, ook de afschaffing van de energieheffing voor de laagste inkomens (de beschermde afnemers) toe. Voor meer dan 220.000 gezinnen is er geen energieheffing meer, de andere betalen voortaan slechts 5 euro. Om de toename van het aandeel hernieuwbare energie in onze energiemix te verzekeren, werd het quotum voor de productie van groene stroom licht verhoogd. De kostprijs van deze operatie bedraagt 4 euro per gezin tot 2021 en daarna 9 euro. De factuur van de gezinnen wordt de eerste jaren dus sowieso verlaagd met 91 euro. Robrecht Bothuyne: “De energiefactuur van de gezinnen is de laatste jaren meer gestegen dan die van de bedrijven, zodat het sociaal rechtvaardig is om vooral daar bij te sturen.”

ENERGIEDOELSTELLINGEN 2020 EN VERDER

De vorige ministers van energie kozen voor biomassacentrales om onze hernieuwbare energiedoelstellingen te halen. Nu die zijn weggevallen, en er (ook bij de milieubeweging) weinig draagvlak bestaat voor nieuwe biomassacentrales op houtpellets, zullen we onze doelstelling met andere technologieën zoals wind en zon realiseren, zoals Energyville berekende.

Bothuyne: “Inzetten op energiebesparing blijft natuurlijk prioritair, bijvoorbeeld door de opwaardering van onze verouderde woningen. Vlaanderen heeft hier nog een enorm potentieel. Gecombineerd met een gestage uitbouw van de productie van zonne- en windenergie, groene warmte en biogas, moeten we de omslag kunnen realiseren. Het wordt dus zaak om ook na 2020 een snelle groei inzake groene stroom te realiseren. Met de aangepaste energieheffing komt ook het engagement dat de nodige middelen daartoe worden geleverd, zodat de rekening klopt.”

Vorige legislatuur drong CD&V er daarom op aan om oversubsidiëring van groene energieproductie onmogelijk te maken. Dat leidde tot een aangepaste steunregeling. Nu lossen we samen de historische overschotten op en zorgen we ervoor dat de financiering van de energieomslag verzekerd blijft.

ENERGIEPACT

Robrecht Bothuyne kijkt met optimisme naar de nieuwe stappen die worden gezet op de weg naar  energietransitie: “Dit is een belangrijke stap om het draagvlak bij de bevolking verder te vergroten. Het bewijst dat Vlaanderen haar huiswerk klaar heeft om met de andere energieministers van dit land een energiepact af te sluiten. De rekening klopt. Hoog tijd voor de uitrol van een coherent plan en concrete acties om duurzame, betaalbare en zekere energie te voorzien voor de Vlaamse gezinnen en bedrijven.”

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.