Transparant en rechtvaardig groeipakket

28-05-2016

Sinds de overheveling van de kinderbijslag naar Vlaanderen pleit CD&V voor een transparant systeem waarbij elk kind als gelijkwaardig wordt aanzien, én de strijd tegen kinderarmoede wordt versterkt.  “En dat is gelukt”, zeggen CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel en Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. “ Meer nog. Het Groeipakket van Jo Vandeurzen en Hilde Crevits biedt een ruime basis om een substantieel deel van de opvoedingskost van elk kind te dekken, én voorziet in een gemoduleerd toelagesysteem op maat van elk kind en elk gezin. Dat is transparant én rechtvaardig. En het stimuleert de participatie aan kinderopvang en onderwijs. Een unieke integratie van de schooltoelage in een coherent gezinsbeleid.”

 

Sinds de  invoering is aan het bestaande systeem van de kinderbijslag veelvuldig gesleuteld, met een erg complexe structuur tot gevolg. Meer dan 700 verschillende combinaties waren mogelijk. Er was absoluut nood aan meer transparantie.  Ook de maatschappelijke realiteit wijzigde sindsdien grondig: van gezinnen met één kostverdiener naar gezinnen waarin beide ouders werken,  nieuw-samengestelde gezinnen, gezinsverdunning, … Om de kans te krijgen het systeem te moderniseren, werd het bij de 6de staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid. Sindsdien onderzochten Jo Vandeurzen en Hilde Crevits de modaliteiten voor het Groeipakket dat …

 

 1.     … de kinderbijslag tot een recht van het kind maakt;

 Katrien Schryvers:  “Elk kind, ongeacht de grootte, de leeftijd en zijn rangorde in het gezin  krijgt hetzelfde basisbedrag.”

 

2.     … versterkte ondersteuning biedt aan jonge gezinnen;

Koen Van den Heuvel: “Eens verder in je carrière beschik je over meer financiële middelen. Maar jonge mensen die aan een gezin willen beginnen staan voor heel wat startkosten. Het startbedrag bij de geboorte van 1100 euro en het verhoogde maandelijkse basisbedrag van 160 euro voor elk kind, bieden startende gezinnen meer ruimte op het moment dat dit het meest nodig is.”

 

 3.     … (kinder)armoede helpt terugdringen;

 Katrien Schryvers: “De kinderbijslag is een belangrijk instrument in de strijd tegen kinderarmoede. Voor minder begoede gezinnen maakt het een wezenlijk verschil voor de opvoeding van hun kinderen.  Daarom voorziet het Groeipakket in sociale toeslagen, gebaseerd op het inkomen van de ouders en de gezinsgrootte.”

 

Het groeipakket zal er voor zorgen dat minder gezinnen dan in het vorige systeem vallen onder de grens van armoederisico.

 

ARMOEDE-RISICO

kindniveau

gezinsniveau

1 kind

2 kinderen

3 kinderen

+4 kinderen

Eenouder
gezinnen

Huidig systeem

11,2%

10,3%

12,3%

7,6%

8,8%

23,2%

22,3%

Nieuw systeem

10,3%

9,2%

10,5%

7,3%

7,1%

23,2%

20,8%

Verschil

-0,9%

-1,1%

-1,8%

-0,3%

-1,7%

0%

-1,5%

 

4.     … rechtvaardiger is en ook gewone middenklassegezinnen extra ondersteunt; 

Koen Van den Heuvel: “Door het systeem van sociale toelagen volledig los te koppelen van het socio-professioneel statuut van de ouders, is het Groeipakket ook rechtvaardiger. Het maakt bijvoorbeeld komaf met de situatie waarin een kind van een langdurig werkloze  wel een sociale toeslag krijgt, maar het kind van een  werkende ouder met datzelfde inkomen niet. Ook zijn er  sociale toeslagen voor gezinnen met drie kinderen en meer, voor gezinnen met een inkomen tussen de 29.000 en de 60.000 euro inkomen.  Zo worden ook gewone middenklassegezinnen bijkomend ondersteund.”

 

5.     … een deel van de opvoedingskost van elk kind dekt;

Koen Van den Heuvel: “Natuurlijk kan de kinderbijslag niet de ganse opvoedingskost dekken. De budgettaire beperkingen maken dat er ook keuzes gemaakt moeten worden. We zetten volop in op een voldoende hoog basisbedrag en een sociaal versterkende toeslag. Met de participatietoeslag is er ook nog een extra voorzien telkens er een volgende stap in de schoolloopbaan wordt gezet. Voor ons is deze incentive om naar de kinderopvang en kleuteronderwijs te gaan een echte opportuniteit.

We vinden het bovendien fantastisch dat tegelijkertijd de ondernemers in de kinderopvang die niet kunnen werken met een inkomensgerelateerd tarief een goede ondersteuning krijgen die hun leefbaarheid verstevigt.”

 

Voor startende kleuters is er een extra kleutertoeslag van 150 euro in het derde levensjaar, als ze instappen in de kleuterschool en er voldoende dagen aanwezig zijn en 150 euro in het vierde levensjaar. We doen dit om kleuters extra te stimuleren deel te nemen aan het kleuteronderwijs, omdat dit belangrijk is voor hun ontwikkelingskansen.

 

6.     … rechtvaardig is door kinderen die minder sterk aan de start komen, extra te ondersteunen. 

Katrien Schryvers: “Elk kind is gelijkwaardig, maar niet alle kinderen zijn gelijk. Kinderen met een beperking of een aandoening en kinderen die opgroeien in een pleeggezin hebben nood aan extra zorg. Sommige kinderen komen minder sterk aan de start. Daarom biedt het Groeipakket nog een bijkomende kans om maatwerk te leveren via de zorgtoeslag.”  

 

 

Essentieel in de omschakeling van het oude kinderbijslagsysteem naar het Groeipakket is dat niemand erop achteruitgaat. Kinderen geboren vóór 1 januari 2019 behouden hun verworven recht tot ze volwassen zijn.

 

Koen Van den Heuvel en Katrien Schryvers besluiten: “Als we de evaluatie maken van wat het nieuwe kinderbijslagsysteem voor CD&V moest zijn, dan biedt het Groeipakket over de ganse lijn een antwoord: het is gegarandeerd voor elk kind en versterkend voor elk gezin; het is op maat van het gezin gemoduleerd naar draagkracht en zorgnood, en niemand moet inleveren. Dit is zonder twijfel één van de grootste verwezenlijkingen van deze Vlaamse regering.”

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.