15 miljoen voor ontharding, vergroening en groendaken

01-04-2019

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel lanceert een projectoproep voor onthardingsprojecten, de aanleg van groendaken en vergroeningsprojecten. Voor elk van de drie projectoproepen is vijf miljoen euro voorzien. Overheden, (burger)verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen kunnen tot en met 15 mei 2019 een subsidieaanvraag indienen. De subsidie kan tot 75% van de kosten dekken, met een maximumsubsidie van 250.000 euro.


Koen Van den Heuvel: “Klimaat is een verhaal van ons allemaal, we moeten er samen aan werken. Met deze projectoproep geef ik burgers, bedrijven, organisaties, scholen en gemeenten de kans om lokale vergroening te realiseren. Dit is een investering die snel tot concrete resultaten zal leiden.”

 

Proeftuinen ontharding

Met de tweede projectoproep ‘Proeftuinen Ontharding’ worden initiatieven die ontharding van de bodem (het wegnemen van beton, asfalt of gebouwen) verder gestimuleerd en ondersteund. De initiatiefnemers kunnen beroep doen op inhoudelijke expertise, communicatie en subsidies. Het betreft dus een breed traject om samen te werken aan een onthardingscultuur. De omslag in het ruimtegebruik moet mee het hoofd bieden aan de maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat, watertekort en -overlast, demografie, mobiliteit en energie. Via projecten met ontharding zetten de Vlaamse Regering en de initiatiefnemers in op het klimaatrobuuster en leefbaarder maken van onze regio en nabije omgeving, en het versterken van de lokale of bovenlokale open ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een school die haar parkeerterrein of speelplaats wil ontharden, of een gemeente die een gemeentelijke parking onthardt bevordering van de leefbaarheid van het centrum.

Vergroeningsprojecten

Met de nieuwe projectoproep worden lokale vergroeningsprojecten ondersteund die zorgen voor meer groen in de bebouwde of natuurarme omgeving en zo natuurvoordelen leveren in de directe leefomgeving. Dit kan dan bijvoorbeeld gaan over een verhoging van de biodiversiteit, een bijdrage aan de klimaatadaptatie en -mitigatie, aan de verweving van natuur met andere functies in de omgeving of door een stapsteen te vormen voor biodiversiteit.

Een project dat in samenwerking met de buurt of met partners tot stand is gekomen en sociaal verbindend is, beschikt over een extra troef. De vergroening van een plek die eerst onthard werd, komt ook in aanmerking.

Aanleg groendaken

Voor een projectoproep voor de aanleg van groendaken en groengevels is eveneens vijf miljoen euro voorzien. Groendaken en groengevels verhogen niet alleen de biodiversiteit, maar hebben nog tal van andere voordelen zoals de opvang van fijn stof en een waterbufferende werking.

Het gaat hier zowel om de aanleg van groendaken als om grond- en gevelgebonden groengevels.

 

Enkel projecten die leiden tot een netto toename van groendaken en/of groengevels met een minimum oppervlakte van 150 m² komen in aanmerking. Deze toename kan op verschillende locaties gerealiseerd worden binnen één projectaanvraag. De minimumoppervlakte per locatie voor een groendak bedraagt 15 m², voor een groengevel 8 m².

Onthardingsproject Borsbeek

Minister Van den Heuvel lanceerde vandaag de projectoproepen op de site van het fort van Borsbeek, een geselecteerd project van de eerste oproep voor onthardingsprojecten.

Op de site wordt een ruime natuurlijke herinrichting gerealiseerd, nadat grote oppervlakten (tot bijna 2 ha) verharding weggenomen zijn en oude loodsen gesloopt werden. Er komt geen bijkomend ruimtebeslag. De activiteiten die plaatsvinden in de te slopen gebouwen, verhuizen naar historische gebouwen in het fort. De ontharde ruimte krijgt veel aandacht voor biodiversiteit, waterhuishouding en (historische) belevingswaarde en wordt zoals natuurgebied ernaast onder het beheer van Natuurpunt gebracht. 

 

 

Alle info via www.omgevingvlaanderen.be/subsidies-ontharding-vergroening-en-groengevelgroendaken.