Een riooloverstort op de Halfwegloop in Meerhout-Gestel zorgde jarenlang voor een slechtere waterkwaliteit van de Halfwegloop te Meerhout.  De Halfwegloop loosde via een noodoverlaat bovendien in het Albertkanaal, dat op zijn beurt water levert voor drinkwaterproductie.

Om dit knelpunt op te lossen, werd in 2004 in het kader van het landinrichtingsproject ‘Grote Nete-gebied’ een bufferzone aangelegd tussen de riooloverstort en de Halfwegloop. Het ging grotendeels om een bezinkbak, waar slib kon neerslaan. Deze werken werden voor 70% door de Vlaamse overheid gesubsidieerd.  De waterloopbeheerder, de provincie Antwerpen, financierde het restbedrag. 

De bufferzone heeft bijgedragen tot een betere waterkwaliteit van de Halfwegloop en het afvlakken van piekafvoeren richting de Halfwegloop. Bovendien functioneert het ondertussen als een groene stapsteen voor diverse diersoorten.

 Vlaams minister Koen Van den Heuvel: “Door nieuwe beheerafspraken zijn er enkele dringende werken nodig aan de bufferzone van de riooloverstort. Zo wordt er achterstallig beheer uitgevoerd, waarbij houtopslag op de beheerweg wordt verwijderd en het slib in de bezinkbak wordt geruimd. Tevens wordt de ecologische werking van de randvoorziening verbeterd, door de verbinding naar de Halfwegloop aan te passen. Zo wordt een optimale paaiplaats gecreëerd voor de vissen.”

 Minister Koen Van den Heuvel voorziet voor deze aanpassingswerken een budget van  15.000 euro (70procent van de kosten van de werken). Het restbedrag wordt door de andere partners, Aquafin en provincie Antwerpen, voorzien en zij voeren de werken ook uit. Na uitvoering van deze werken nemen Aquafin en de provincie Antwerpen elk een deel van de bufferzone van de riooloverstort in beheer.