Bewering dat de helft van de gekapte bomen niet wordt heraangeplant is pertinent onjuist

11-04-2019

De berichtgeving dat de helft van de gekapte bomen niet wordt heraangeplant is pertinent onjuist. In de periode 2013-2018 werd in totaal voor 1189 ha netto ontbost. De totaal  te compenseren oppervlakte bedraagt 1288 ha, wegens de vermenigvuldigingsregel is dat meer dan het netto gekapte bosgebied. Van de 1189 hectare ontbossing is 536 hectare in natura gecompenseerd door de aanvragers. Daarnaast is al 441 hectare gerealiseerd door het boscompensatiefonds. In totaal is er dus voor 977 ha bos opnieuw aangeplant, of 82% van het totaal.

 Dat is 212 ha netto minder dan dat er ontbost is en 311 ha onder de totaal te compenseren oppervlakte. Deze negatieve balans is ondermeer te verklaren door de vaak lange doorlooptijd voor de aankoop van gronden om bossen aan te planten. Hiervoor zijn nog een aantal onderhandelingen lopende. De minister onderzoekt of er versnellingen kunnen zijn betreft de aankopen van gronden. Daarnaast zijn nog niet alle inkomsten van de vergunde ontbossingen van 2018 meegeteld, een deel moet dus nog besteed worden. Tenslotte is er de laatste jaren ook een stijging van de grondprijzen en is er meer geïnvesteerd in duurdere bossen in de stadsranden.  Dat betekent niet dat het niet beter kan. Minister Van den Heuvel neemt het dossier rond boscompensatie en extra bebossing zeer ernstig en heeft al getoond hier sterk op in te zetten.

Koen Van den Heuvel: “Ik heb intussen een aantal initiatieven genomen om het aanplanten van bos aan te moedigen. Zo zal wie zijn grond bebost op een extra vergoeding kunnen rekenen. Er was al een subsidie voor aankoop en bebossing, nu voorzien we dus ook een tegemoetkoming voor het verlies van de grondwaarde. Daarnaast maakte de Vlaamse Regering extra budget vrij om een aantal bijkomende klimaatmaatregelen versneld door te voeren. Van dat budget zet ik twee miljoen euro in om de uitbreiding van bestaand en de aanplanting van nieuw bos te stimuleren. Het topbossendecreet, dat ik heb geagendeerd op Vlaamse Regering, moet de meest waardevolle bossen beschermen. Deze regelgeving is uitgesteld omdat de Raad van State een plan MER vereiste. Ik erger mij aan het zwart-witverhaal dat wordt gebracht. Het boscompensatiefonds is een nuttig en werkzaam instrument. Het traject voor bebossing vraagt nu eenmaal tijd, maar we zullen ervoor zorgen dat al het gekapt bos daadwerkelijk gecompenseerd wordt. ”