De economie in Vlaanderen

06-12-2012

De voorzitter:

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

De heer Koen Van den Heuvel:

Voorzitter, leden van de regering, collega’s, we beleven al vijf jaar een economische crisis, en we mogen die niet onderschatten. Ik wil toch wat cijfers geven, want soms heeft men hier de indruk dat Vlaanderen de enige plek op de wereld is die last heeft van deze economische crisis. De voorbije vijf jaar hadden wij een economische groei die ietwat positief is, namelijk 0,5 procent, terwijl het gemiddelde in de Europese Unie min 0,2 procent is, en het gemiddelde bij de EU-15 ook min 0,2 procent. Al bij al doen we het dus niet zo slecht en zitten we op Europees vlak zeker niet op de laatste rij van de klas, mijnheer Watteeuw. We zitten zelfs vooraan.

Een economische crisis is en blijft een uitgelezen moment om bakens te verzetten, ook op het vlak van beleid. Sommigen zullen er misschien voor pleiten om de grote middelen in te zetten en aan de vraagzijde door grote infrastructuurwerken een uitgavenbeleid te voeren. We moeten blijven investeren, maar de Vlaamse economie is inderdaad te klein. Het is als een muis die een olietanker van richting wil doen veranderen. Wij kunnen als kleine open Vlaamse of Belgische economie niet de Europese relance starten. Dat is een taak voor de Europese Unie.

Moeten wij de crisis dan gewoon uitzweten? Ik denk het niet. We moeten er wel voor zorgen dat we Vlaanderen klaar maken, met structurele hervormingen, om onmiddellijk te kunnen profiteren van de economische heropleving: structurele hervormingen die onze arbeidsmarkt flexibeler maken, die ons spaargeld naar investeringen in bedrijven doen gaan, die onze Vlaamse economie klaar maken voor de toekomst.

Die hervormingen komen niet als sinterklaascadeautjes uit de lucht gevallen en hangen niet aan de schouw met een grote strik eromheen. Neen, we moeten ervoor werken. Die hervormingen, beste collega’s, moeten er komen op alle niveaus. Ik hoor minister Bourgeois zeggen dat het federale niveau daar een voorname rol te vervullen heeft, ik hoor de heer van Rouveroij zeggen dat het Vlaamse niveau beter zijn best moet doen. Welnu, collega’s, beide niveaus moeten hun best doen om structurele hervormingen door te voeren. (Opmerkingen)

De goede toehoorders gisteren op het Voka-congres hoorden de boodschap om samen, alle overheden tegelijk, aan die kar van structurele hervormingen te trekken. Laat ons dus ophouden met het populisme en de zwartepiet door te schuiven naar het andere niveau, waar men geen verantwoordelijkheid draagt. (Opmerkingen. Applaus bij CD&V, Open Vld en sp.a)

Dat geldt ook voor u, mijnheer van Rouveroij. We moeten samen die verantwoordelijkheid dragen, collega’s. Het zal het vertrouwen waar we allemaal nood aan hebben, ook het vertrouwen in het politieke bedrijf, versterken.

Collega’s, CD&V wil inzetten op het herstellen van het vertrouwen. Ik heb dat zondagvoormiddag ook gehoord: het vertrouwen moet hersteld worden voor consument, spaarder en ondernemer. Laten we daar samen aan werken.

De eerste actie die we moeten ondernemen, is ons budget op orde houden. Minister Muyters, wat dat betreft hebben wij in Vlaanderen een prachtig parcours gereden. Samen met nog enkele andere regio’s zijn wij de enige regio in Europa die zijn begroting op orde heeft. Eerlijkheidshalve moeten we daaraan toevoegen dat ook de federale overheid daar een inspanning levert. Met een resultaat van 2 procent zitten we opnieuw vooraan in de klas. Met voor het eerste jaar opnieuw een structureel overschot moeten we, samen met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de EU, zeggen dat we opnieuw een mooi cijfer hebben. De rente is historisch laag. De positieve commentaren van die internationale instellingen van de hand doen alsof dat gemakkelijke vergelijkingen zijn met de zwakke broertjes in Europa, is onjuist en stimuleert absoluut niet het vertrouwen in onze economie. (Applaus bij CD&V en Open Vld)

Beste collega’s, wij moeten vandaag inzetten op het herstel van het vertrouwen. Hier zijn al een aantal zaken gezegd, onder meer over de internationalisering van de economie. Gisteren was dat bij Voka een eerste punt in de toespraak van professor Konings: laten we onze Vlaamse bedrijven meer internationaliseren. Dat zijn sterkere bedrijven. We zeiden daarnet al dat we wat dat betreft op de goede weg zijn. Wij hebben inderdaad marktaandelen gewonnen bij de groeilanden. Dat is veel belangrijker dan de marktaandelen bij onze naaste buren. Ik herhaal: China plus 15 procent, Brazilië plus 22 procent. Er wordt ingezet op de versterking van Flanders Investment & Trade (F.I.T.), er komt eerstelijnsadvies van de kmo’s en er wordt via de Gazellesprong gewerkt aan een versterking van de Vlaamse kmo’s opdat ze zouden kunnen exporteren.

Het onderwijs vormt een tweede uitdaging. Ik blijf daarover kort want daarover hebben we vorige week lang gepraat. Gisteren kwam het ook aan bod op het Voka-congres. Ik vraag aandacht voor drie punten. Mevrouw Poleyn verwees al naar het STEM-actieplan (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Laat ons daar werk van maken met de minister van Werk, met minister Lieten en met minister Smet, om wat in de steigers staat uit te voeren. Laten we werk maken van meer levenslang leren. Dat is een punt waar we echt beter kunnen en waar we niet het Europese gemiddelde halen. En laat ons ook werk maken van een betere leertijd.

We kunnen de mismatch op de arbeidsmarkt aanpakken. Er zijn daarvoor initiatieven onderweg. De Vlaamse groeibedrijven moeten gestimuleerd worden. Het bankenplan moet en zal er komen. We roepen de regering op om samen met de versterking van de Winwinlening en samen met de kmo-fondsen via Gigarant ervoor te zorgen dat dit project snel bij de regering komt, zodat dit op korte termijn kan worden uitgevoerd.

Er is het Nieuw Industrieel Beleid van minister-president Peeters, met de projecten voor de ‘Factory of the Future’ en het TINA-Fonds (Transformatie, Innovatie en Acceleratie) waar de eerste projecten starten. Er wordt ook gewerkt aan de vereenvoudiging van de procedures. Dat is hoogstnodig in Vlaanderen. De turbomanager op provinciaal vlak is een goed initiatief. Maar we kunnen daar toch ook een tandje bijsteken. De Vlaamse CD&V-fractie stelt daarom voor om de commissie-Berx-Sauwens opnieuw te laten samenkomen om voor dat project een stand van zaken op te stellen.

Voorzitter, beste collega’s, bij wijze van slot wil ik zeggen dat we ons allemaal bewust zijn van de ernst van de situatie. Daarom pleiten wij voor actie. Maar ik wil ook voor realisme pleiten. Structurele hervormingen vragen nu eenmaal tijd. De uitweg uit elke crisis is geen louter rationeel gegeven. Dat gaat steevast gepaard met een opbouw van vertrouwen.

Ook de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, sprak gisteren op het Voka-congres die boodschap van hoop uit. Ondanks de moeilijke economische tijden mogen we hoopvol zijn. Er wordt in ons land wezenlijk hervormd, ook op het vlak van arbeidsmarkt en pensioenen. De OESO feliciteert ons daarvoor. Budgettair rijden Vlaanderen en het federale niveau een degelijk parcours. Daarvoor worden wij door de internationale markten beloond.

Onze Vlaamse exportcijfers staan op recordniveau. Ons land is er dus in geslaagd om het internationale vertrouwen terug te winnen. Dat bewijst de doeltreffendheid van de door haar regeringen ondernomen acties. Maar pas als ook ons zelfvertrouwen opnieuw groeit, raakt de crisis onder controle. Daartoe draagt elk van ons bij, en wij, als opinie- en beleidsmakers, nog meer. Het moge dan ook duidelijk zijn dat diegenen die menen het vertrouwen op basis van eenzijdige analyses en om zuiver electorale redenen in vraag te moeten stellen, contraproductief handelen. Onheilstijdingen en het doorgeven van zwartepieten dragen daar niets toe bij. Integendeel, ze verdiepen de crisis en vertragen de oplossingen. Alleen door nauwe samenspraak komen we hieruit. Het is onze verantwoordelijkheid om dat zelfvertrouwen te herstellen. Daarom wil ik u vragen om samen, zoals onze minister-president dat vandaag in Marokko doet, dat vertrouwen in Vlaanderen, dat zelfvertrouwen te kunnen en moeten uitstralen. (Applaus bij CD&V en sp.a)