Vandaag keurde de Vlaamse regering, op voorstel van minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel, het besluit betreffende de tegemoetkoming van grondwaardeverlies bij bebossing goed.

 “Wie een stuk grond in eigendom heeft en dit wil bebossen kan vanaf nu rekenen op een extra vergoeding. Er was al een subsidie voor aankoop en bebossing, nu voorzien we ook een tegemoetkoming voor het verlies van de grondwaarde. Zo maken we van het boscompensatiefonds een slagvaardig en efficiënt instrument dat snel tot compensatie leidt”, zegt Koen Van den Heuvel.

Om ervoor te zorgen dat het bosoppervlak in ons land niet achteruitgaat, richtte de Vlaamse regering in 2001 het boscompensatiefonds op. Wie ontbost moet compenseren. Hetzij door zelf een nieuw bos aan te planten, hetzij door een wettelijk vastgelegd bedrag te storten in dat boscompensatiefonds.

Oorspronkelijk gebruikte de overheid de middelen van het fonds zelf om gronden aan te kopen en te bebossen. In 2011 werd het fonds ook open gesteld voor subsidies voor aankoop van grond door gemeenten en provincies. Sinds 2015 kunnen ook verenigingen en particulieren er beroep op doen.

Wie grond aankoopt om te bebossen verkrijgt een tegemoetkoming van 60% van de aankoopsom (met een maximum van 3.5 euro/m²). In 2017 werd die subsidie opgetrokken tot 80 % voor aankoop van gronden in groene bestemmingen.

 “Door het nieuwe besluit zullen eigenaars van gronden die deze willen bebossen een forfaitaire tegemoetkoming bekomen voor het grondwaardverlies. Deze eenmalige tegemoetkoming is vastgesteld op 11.150 euro per hectare”, aldus Koen Van den Heuvel. “Voor het effectief bebossen van het perceel kan men beroep doen op de reeds bestaande bebossingssubsidie. Die bedraagt tussen de 3500 en de 5000 euro per hectare afhankelijk van o.a. de boomsoortenkeuze. Zo willen we extra bebossing stimuleren.”