Vandaag gaf minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) het startschot voor het convenant “Enterische emissies rundvee”. Zestien verschillende partners uit de brede rundveeketen engageren zich om de methaanemissies door rundvee te verminderen.

Enterische emissies ontstaan bij de verteringsprocessen van dieren. Voornamelijk bij herkauwers zorgt de vertering door de natuurlijke werking van de pens voor methaanuitstoot. Op 29 maart 2019 hebben zestien partners uit de brede agrovoedingsketen het convenant “Enterische emissies rundvee” in de proefmelkveestal van het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek) ondertekend.  “Dankzij de constructieve medewerking van de verschillende partijen, kon het startschot voor dit convenant gegeven worden nog voor het Klimaatbeleidsplan 2021-2030 in werking treedt”, aldus minister Koen van den Heuvel.

Het convenant “Enterische emissies rundvee” zet zich in om maatregelen uit te rollen in de sector en richt daarom meerdere thematische werkgroepen op. Daarnaast wordt ook ingezet op onderzoek. De thema’s die behandeld worden zijn:  het verbeteren van veestapel- en diermanagement op bedrijfsniveau,  voedermanagement, genetica en selectie en de monitoring en borging van de maatregelen. Dit laatste is belangrijk om ervoor te zorgen dat de geleverde inspanningen goed vertaald kunnen worden naar de emissie-inventaris broeikasgassen. Dit is de inventaris die de Vlaamse overheid hanteert om de broeikasgasuitstoot te rapporteren.

De partners komen uit verschillende schakels van de agrovoedingsketen. Zo engageren de landbouworganisaties (Algemeen Boerensyndicaat, BioForum, Boerenbond, Groene Kring, Vlaams  Agrarisch Centrum) zich, maar ook specifieke zuivel- en vleesvee sectororganisaties (Belgische confederatie  van de Zuivelindustrie (BCZ), Belbeef, Coöperatie voor Rundveeverbetering (CRV), de Federatie voor het Belgisch Vlees (FEBEV)), de mengvoederfabrikanten onder naam van de Belgian Feed Association (BFA), de federatie van toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen (Fedagrim)  en verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid.

Koen Van den Heuvel: “Dit convenant draagt bij aan de doelstelling van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 om de enterische emissies te verminderen met -19 procent ten opzichte van 2005 of tot een niveau van 1,9 Mton CO2-eq.  Via deze ketenbenadering streven we naar een geïntegreerde aanpak voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen.”