Sinds enkele weken komen geregeld tienduizenden Vlamingen op straat om hun bezorgdheid over de klimaatopwarming te uiten. Vooral jongeren zijn de gangmakers van deze ‘call to action’. Van bij zijn aanstelling als klimaatminister stelde Koen Van den Heuvel herhaaldelijk de nood aan dialoog en overleg centraal. Het mag dan ook niet verwonderen dat hij onmiddellijk de hand reikte aan de bezielers van de klimaatmarsen. Hun gesprek leverde enkele concrete engagementen op.

Woensdag 13 februari ontmoette minister Van den Heuvel vertegenwoordigers van Youth for Climate voor een open gesprek. Hij bedankte hen voor hun engagement, en beklemtoonde dat hun acties sterk bijdragen tot het vergroten van het draagvlak voor beschermende klimaatmaatregelen.

Koen Van den Heuvel: “Ik was verbijsterd toen ik hoorde dat ook deze geëngageerde jongeren overstelpt werden met haatberichten langs diverse kanalen, terwijl ze niets anders willen dan aan de alarmbel trekken en garanties afdwingen voor een ambitieus en resultaatsgericht klimaatbeleid. Daarom deze oproep om de haatcampagnes te stoppen. Met polariseren geraken we nergens. Laat het ons eindelijk terug over inhoud hebben. Deze jongeren laten hun stem horen louter uit eigen engagement.

Maar elke week op straat komen zonder dat er wezenlijk vooruitgang wordt geboekt, kan niet de bedoeling zijn, stelden de minister en jongeren. Een aantal beleidsvoorstellen die intussen op de website van Youth for Climate werden verzameld, zullen verder worden onderzocht.

Zo toonde hij zich een voorstander van de invoering van statiegeld, en beloofde een strikte opvolging van de afspraken die met de verpakkingssector werden gemaakt. Een voorstel om 15 miljoen vrij te maken voor het stimuleren van lokale vergroening is in ontwikkeling. De taks op luchtvaart, die meer middelen moet vrijmaken voor het openbaar vervoer, zal hij bepleiten bij zijn Europese collega’s. Verder zei hij toe om snel met voorstellen te zullen komen om het aanplanten van nieuw bos te versterken en erkende hij de noodzaak van het vergroenen van het bedrijfswagenpark.

Ook op de vraag van de jongeren om meer te luisteren naar klimaatexperten, reageerde de minister positief: “We zijn volop bezig met het maken van afspraken. De Vlaamse Regering maakt de oefening om binnen de bevoegdheidsdomeinen op te lijsten welke voorziene maatregelen kunnen versterkt en versneld worden.”

Tot slot van het gesprek vroeg minister Van den Heuvel hoe ze hem verder achter de veren zullen zitten. Dat leidde alvast tot een nieuwe afspraak in de loop van de maand maart. Dat gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van onafhankelijke experten.

Koen Van den Heuvel: “Dit was een bijzonder fijne ontmoeting met jongeren die een duidelijk doel hebben: de politiek aanvuren om niet langer te treuzelen in klimaatzaken. We hebben de ambitie om zoveel mogelijk Vlamingen de kans te geven betrokkenheid te tonen en de voortgang van het gevoerde klimaatbeleid op een transparante manier te volgen. Dit is alvast een opstap om dat voor jongeren mogelijk te maken.”