Nieuwe Stichting verankert enthousiaste samenwerking voor het Zoniënwoud

29-04-2019

De ‘Stichting Zoniënwoud’ is realiteit. Deze Stichting heeft als belangrijkste doelstelling te werken aan de bescherming van de natuurlijke rijkdom van het woud en, daarnaast, de activiteiten van de belangrijkste spelers van het woud te coördineren. De oprichting van de Stichting Zoniënwoud werd in de zomer van 2018 beslist door de parlementen van de drie Gewesten. De drie decreten bepalen de draagwijdte van haar activiteiten en het kader waarbinnen ze kan werken.

“De natuurwaarden van het Zoniënwoud  zijn van Europees topniveau. Dankzij deze stichting kunnen we een gezamenlijk beheer voeren van een gewestoverschrijdend  gebied. Door deze gezamenlijke aanpak op het vlak van toegankelijkheid en recreatie zal de beleving voor de bezoeker nog beter worden,” zegt Vlaams minister van Natuur Koen Van den Heuvel.

 De Stichting Zoniënwoud: vier doelstellingen om te zorgen voor 5.000 hectare woud

 Sinds 2008 werken de drie Gewesten samen aan de realisatie van de "Structuurvisie voor het Zoniënwoud". In dit kader hebben de bevoegde ministers in 2012 een intergewestelijk akkoord ondertekend dat een overlegstructuur voor het Zoniënwoud in het leven roept. Zo is er sindsdien overleg met de “stakeholders van het woud” (burgers en verenigingen binnen het “Platform Zoniënwoud”), met de politieke mandatarissen uit de omgeving van het Zoniënwoud en met de betrokken administraties op gewestelijk niveau. Vandaag wil de Stichting Zoniënwoud de slagkracht van de samenwerking versterken door de oprichting van een permanente structuur die die overlegvormen zal faciliteren (in de zin van artikel 27 van de wet van 27 juni 1921 over de verenigingen zonder winstgevend doel).

De Stichting Zoniënwoud streeft vier grote doelstellingen na:

  • Het proces van de realisatie van de intergewestelijke structuurvisie ter harte nemen, met inbegrip van de participatie van het publiek en de communicatie daarover;
  • De projectopvolging en het zoeken naar (co-)financiering voor de projecten;
  • Het onthaal van het publiek;
  • De coördinatie van de dataverzameling en de interne informatie-uitwisseling.

De maatschappelijke zetel van de Stichting Zoniënwoud zal in de gebouwen van het Rood Klooster ondergebracht worden, eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De coördinatie van alle activiteiten van de Stichting, en vooral het beheer van processen en communicatie, gebeurt vanaf deze site.

De poort Groenendaal (Vlaams Gewest) zal voor het grote publiek de belangrijkste toegangspoort tot het Zoniënwoud vormen. Het bezoekersonthaal van het Zoniënwoud wordt aan deze poort gevestigd. Aan de poort van La Hulpe (Waals Gewest) wordt tot slot het rijke verleden en de kennis omtrent het Zoniënwoud toegankelijk gemaakt. Het activiteitencentrum voor gegevensinzameling en informatie- uitwisseling zou dus vanuit de poort van het Kasteel van La Hulpe gecoördineerd worden.

 ‘Ik verheug mij over de oprichting van een duurzame structuur om het Zoniënwoud de erkenning te geven die het verdient. Dit werelderfgoed dat aan de Brusselaars een kwaliteitsvolle leefomgeving biedt en van het Brussels Gewest een van de groenste hoofdsteden van de wereld maakt,’ besluit Céline Fremault, Brussels minister van Leefmilieu.