Puurse begroting 2013

21-12-2012

Op 25 juni 2010 keurde de Vlaamse regering de uitvoeringsbesluiten van de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) voor de gemeenten, OCMW’s en provincies goed.  1 januari 2014 is de uiterlijke instapdatum voor de openbare besturen.  De gemeente Puurs besloot op 1 januari 2013 te starten met de BBC om het leerproces al grotendeels in 2012 door te maken.  2013 zal immers een cruciaal en intensief werkjaar worden omdat de meerjarenplanning 2014-2019 voor de nieuwe legislatuur moet worden opgemaakt.  Het is alleen maar een voordeel om de nieuwe BBC-principes i.v.m. de beleidsplanning en de boekhouding daartegen al goed onder de knie te hebben.

 

Wat verandert er in vergelijking met vroeger?

De essentie van het BBC-besluit is de kwaliteit van de beleidsrapporten (het strategisch meerjarenplan, het budget en de rekening) te verbeteren. Zo wordt  het voor de gemeenteraadsleden mogelijk  om het beleid te sturen en te beoordelen op basis van hoogwaardige prestatie-informatie in de vorm van doelstellingen, actieplannen en acties. 

Vroeger lag de nadruk op ‘welke middelen gaan we volgend jaar uitgeven en waaraan zullen we die besteden’. Nu moeten lokale besturen zich beraden over ‘waar staan we en waar willen we naartoe, of m.a.w. ‘welke doelstellingen willen we in onze gemeente realiseren’.  Daarbij moeten actieplannen en acties uitgewerkt worden die in de loop van de bestuursperiode uitgevoerd moeten worden om de geformuleerde doelstellingen te bereiken. Die zullen bovendien moeten kaderen binnen de financiële ruimte van de gemeente.

 

De financiële ruimte wordt binnen de BBC begrensd door een dubbel evenwichtscriterium.  De gemeente moet jaarlijks een verplicht positief resultaat op kasbasis kunnen voorleggen en daarnaast een positieve autofinancieringsmarge behalen tegen het einde van de planningsperiode (2019). 

 

 

Enerzijds moet de gemeente dus rondkomen met de financiering van haar exploitatie- en investeringsuitgaven:

-        in eerste instantie met reguliere exploitatie-inkomsten (belastingen, subsidies, vergoedingen voor dienstverlening) en investeringsontvangsten (subsidies en verkopen van gemeentelijk patrimonium)

-       daarnaast met nieuw op te nemen leningen.  Deze laatste ‘externe’ financieringsbron is  niet ongelimiteerd.   Door het feit dat de gemeente ook een positieve autofinancieringsmarge moet kunnen aantonen, moet ze bewijzen dat ze met het exploitatieoverschot (courante inkomsten verminderd met courante uitgaven voor personeel, werking en subsidiëring) de leningslasten kan dragen. De gemeente mag dus niet lenen om schulden af te betalen. Op termijn is dat immers een onhoudbare situatie.

 

Puurs voldoet voor het budgetjaar 2013 aan de beide evenwichtsvoorwaarden.

 

Financiële nota van het budget

Rekening houdende met de stijgende uitgaven waarmee de openbare besturen geconfronteerd worden en anderzijds de tanende inkomsten, was het behalen van het dubbele evenwicht ook voor Puurs een uitdaging.

 

Zowel langs de uitgavenzijde als langs de inkomstenzijde heeft de gemeente inspanningen moeten doen.

 

Zo wordt er gesnoeid in de uitgaven voor personeel door het niet vervangen van personeelsleden in verschillende gemeentelijke diensten. De werkingskosten worden streng onder controle gehouden en waar mogelijk verminderd (o.m. de uitgaven voor evenementen, de vrijetijdsdiensten, het algemeen bestuur en de technische dienst). 

 

Langs de inkomstenzijde worden enkele belastingen herschikt.  Sommige belastingen worden geïndexeerd.  Zo wordt het basisbedrag van de algemene gemeentebelasting verhoogd met 10 euro (van 50 euro naar 60 euro) zowel voor de gezinnen als de bedrijven (dit is een indexatie van het basistarief dat de laatste 12 jaar ongewijzigd bleef).  Voor een huisvuilzak betaalt de burger vanaf 1 januari 1,8 euro (90 cent voor een kleine huisvuilzak).  Ook de vergoedingen voor de dienstverlening in de sector vrije tijd en samenleven (jeugdwerking, sportpromotie, kinderopvang, cultuur) worden waar nodig geïndexeerd en aangepast aan het niveau van de tarieven van de buurgemeenten.

 

Daarnaast worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing  verhoogd met 100 opcentiemen tot 1495.  Anderzijds wordt de aanvullende belasting op de personenbelasting verminderd tot 7,9%.

 

Er wordt in 2013 voor ruim 8,7 miljoen euro geïnvesteerd. In het investeringsbudget zijn de weg- en rioleringsprojecten opgenomen voor ruim 3,3 miljoen euro zoals voorzien in de meerjarenplanning

namelijk Hof-ter Bollen, Provincielaan en Kalfort fase I. 

Op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling staan de open oproep Hondsmarkt en de open oproep landschapspark Fort van Liezele op het programma.  Er worden belangrijke subsidies toegestaan in de sector vrije tijd en samenleven, o.m. voor de bouw van een nieuwe dorpshuis in Kalfort en nieuwe jeugdlokalen in Ruisbroek (samen 650.000 euro). 

Ook werden de nodige budgetten uitgetrokken voor de aanleg van een nieuw fietspad naar Bornem, de bouw van een afscheidsruimte op het kerkhof van Ruisbroek en het onderhoud van het publiek domein in het algemeen. 

Voor de brandweer wordt er geïnvesteerd in een nieuwe ladderwagen.

Tot slot zijn voor de interne organisatie van het gemeentebestuur de investeringen in een sterke ICT-basisomgeving,  het elektronisch dossierbeheer, de digitalisering van de communicatie en de verdere uitbouw van het e-loket cruciaal. 

 

Deze investeringen kunnen grotendeels gefinancierd worden met ontvangen subsidies (2,2 miljoen euro) waarvan de rioleringssubsidies de belangrijkste zijn.  Anderzijds brengt de geplande verkoop van gemeentelijk patrimonium (o.a. de nieuwe bouwkavels van het Rietveld) ongeveer 4 miljoen euro.  Het investeringssaldo van ongeveer 2,4 miljoen euro zal gefinancierd worden met nieuwe leningen.  Met dit bedrag groeit de schuldenlast van de gemeente niet verder aan in 2013, maar wordt deze lichtjes afgebouwd.

 

Het budget 2013 in cijfers:

 

 

Exploitatiebudget                                                                                     2.391.284                

         Uitgaven (personeel, werking, subsidies, rentelasten)                               20.575.638

Inkomsten (belastingen, subsidies, dienstverlening, dividenden)            22.966.921

        

Investeringsbudget                                                                               - 1.573.970

         Uitgaven                                                                                             7.917.970

         Inkomsten (subsidies, verkopen)                                                            6.344.000

 

Andere uitgaven en inkomsten                                                              -    630.499

         Andere uitgaven:

Aflossingen leningen                                                                       2.607.699

         Toegestane investeringssubsidies                                                             867.800

        

Andere inkomsten:

Nieuwe leningen                                                                             2.480.000

         Terugvordering van toegestane leningen                                                    365.000       

 

Budgettair resultaat van het jaar                                                                      186.815

 

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig jaar                                                               797

 

Resultaat op kasbasis                                                                                187.611

 

 

 

Exploitatiebudget zonder intrestlasten leningen                                                 3.509.163

Netto aflossingen en intresten leningen                                                           3.360.578

Autofinancieringsmarge                                                                            148.585

 

 

Beleidsnota van het budget

Hierboven werd reeds vermeld dat er in de BBC aan beleidsplanning gedaan wordt in termen van doelstellingen die het bestuur wil realiseren evenals concrete actieplannen en acties om deze doelstellingen te realiseren.

 

Welke ‘prioritaire’ doelstellingen wil de gemeente Puurs in 2013 realiseren binnen het hierboven vermelde financiële kader?

 

  1. Een optimale beleidsplanning en financieel management

In 2013 zal het strategisch meerjarenplan voor de nieuwe legislatuur 2014-2019 worden opgemaakt met de nodige inspraak van de burger via diverse overlegorganen en adviesraden.  Ook de verdere implementatie van de BBC valt hieronder: na de opmaak van het budget, ook het voeren van de boekhouding conform de BBC-bepalingen.

 

  1. Zorgen voor een kwalitatief, doeltreffend en efficiënt proces- en informatiemanagement

Voorzien in een toereikende ICT-basisomgeving, in aangepaste en actuele software voor de diensten en de verdere uitbouw van het elektronisch dossier- en documentsysteem.

 

 

  1. Zorgen voor een goede relatie en communicatie met de burger

De actieplannen zijn de verdere implementatie van het project ‘citymarketing’ en de digitalisering van de externe communicatie waar opportuun en wenselijk.

 

  1. Ontwikkelen of ondersteunen van de ontwikkeling van infrastructuur voor vrije tijd en samenleven

Voornaamste actie is de toelage aan VZW Vrededaal voor de bouw van een nieuw dorpshuis in Kalfort en de toelage voor nieuwe jeugdlokalen in Ruisbroek.

 

  1. Voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water

Door het optimaliseren van de rioleringsinfrastructuur met als voornaamste acties, de  rioleringsprojecten Hof-ter Bollen, Provincielaan en Kalfort fase I.

 

  1. Verbeteren en bewaken van de ruimtelijke kwaliteit

Via diverse studieopdrachten rond de optimalisatie van de structuur en vormgeving van het openbaar domein met als belangrijkste actie de open oproep Hondsmarkt.

 

  1. Stimuleren en ondersteunen van de lokale economie

Voornamelijk via ‘centrummanagement’ met als concrete acties de kerstdecoratie en bloemendecoraties in het centrum tijdens de zomermaanden. Ook het ondersteunen van acties van de Puurse handelaars ressorteert hieronder, evenals het stimuleren van de verkoop van de P-bons.

 

  1. Een kwalitatief woonaanbod ontwikkelen

Door de ontwikkeling van nieuwe verkavelingen, in 2013 de verkoop van de bouwkavels Rietveld en de ontwikkeling van fase II van verkaveling den Brand.

 

  1. Verzekeren van vlotte en veilige verkeersstromen

D.m.v. het uitvoeren van het mobiliteitsplan Klein-Brabant, het optimaliseren van de fietsinfrastructuur (fietspad naar Bornem) en het verbeteren van de wegeninfrastructuur met het oog op veilige woonkernen.  Hiervoor zullen in 2013 studieopdrachten starten voor o.m. de Sint Katharinastraat en omgeving, de J. de Donckerlaan, Liezele en Kalfort (fase II).

 

  1. Participatie in de brandweerhervorming en permanent voorbereid zijn op noodsituaties

In 2013 zullen de medewerkers van de brandweer deelnemen aan werkgroepen m.b.t. de brandweerhervorming en zonale afspraken en procedures implementeren.  Ook het actueel houden en het testen van het multidisciplinair nood- en interventieplan vormt een permanente taak.  Qua uitrusting wordt er geïnvesteerd in een nieuwe ladderwagen.