Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel stelt de Vlaamse Regering vandaag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden Beneden-Nete’ in de gemeenten Lier en Duffel definitief vast.

 “Hiermee zetten we belangrijke stappen vooruit in het klimaatbestendig maken van Lier en Duffel. De ontwikkeling van de natuur- en groengebieden zorgt voor meer biodiversiteit, meer overstromingsveiligheid én meer kwalitatieve en toegankelijke groene ruimte in een sterk verstedelijkte regio. Tegelijk zetten we in op het behoud en het versterken van een landschappelijk waardevol valleilandschap met markante erfgoedsites zoals het Hof van Lachenen, het Ringenhof en de Anderstadthoeve”, zegt minister Koen Van den Heuvel.

Het plan zet 35 ha niet ontwikkeld woon- en industriegebied in de vallei van de Nete om naar een groene bestemming en vrijwaart zo het valleigebied van verdere bebouwing. Het gebied is één van de zes hefboomprojecten van het strategisch project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’. De stad Lier zal die groengebieden verder inrichten als onderdeel van het ‘Landschapspark Pallieterland’.

 “Op die manier maken we de realisatie van een multifunctioneel ingerichte groene en blauwe ader door het stedelijk gebied Lier mogelijk,” aldus Van den Heuvel. “Daarnaast zullen de Vlaamse Waterweg NV en het Agentschap Natuur en Bos in het kader van het Sigmaplan de bestaande gecontroleerde overstromingsgebieden in Lier omvormen naar nieuwe getijdennatuur en een aantal bijkomende natte natuurgebieden ontwikkelen.”

 De bestaande gecontroleerde overstromingsgebieden Anderstadt 1 en 2 en de Polder van Lier krijgen een nieuwe invulling. Een deel wordt ontpolderd zodat het gebied opnieuw onder invloed van de getijdenwerking op de Nete komt en er nieuwe getijdennatuur onder de vorm van slikken en schorren ontstaat. Andere delen van deze overstromingsgebieden krijgen een invulling als ‘wetland’ met vijvers en brede rietkragen. De vijvers rond het Hof van Lachenen en de Anderstadtvijvers zullen ook ingezet worden voor natuurontwikkeling: door wetlands te ontwikkelen, ontstaat er een nieuw leefgebied voor onder andere de roerdomp.

De kaarten vind je hier.