Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel keurde de Vlaamse Regering op 15 maart 2019 de startnota goed voor een geïntegreerd planningsproces voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’. Van 30 april tot 28 juni organiseert het Departement Omgeving een publieke consultatie over deze startnota.

“Met dit plan zetten we belangrijke stappen vooruit in de ontwikkeling van een klimaatrobuust valleisysteem in een regio met een sterke bebouwingsdruk”, zegt minister Koen Van den Heuvel.  “Het plan geeft zo mee uitvoering aan de doestellingen van het strategisch project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’, een ambitieus samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, provincie Antwerpen, de gemeenten en verschillende openruimteactoren om de vallei van de Kleine Nete zo in te richten en te beheren dat ze de toekomstige schokken inzake klimaatverandering kan opvangen en tegelijk kan blijven instaan voor voedsel-, water- en energievoorziening, waterberging, het behoud van biodiversiteit, erfgoed en landschappelijke kwaliteit.”

Het voorgenomen plan omvat de open ruimte in en rond van de vallei van de Kleine Nete tussen de N19 in Kasterlee en Geel en de kern van Grobbendonk en ligt op grondgebied van zeven gemeenten: Grobbendonk, Vorselaar, Lille, Herentals, Kasterlee, Geel en Olen. Het plan zal als onderdeel van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) heel wat herbestemmingen doorvoeren voor het versterken van de natuur- en bosstructuur in het gebied en het vrijwaren van waardevolle landbouwgebieden. Het voorgenomen plan is uitgewerkt in overleg met de lokale besturen en middenveldorganisatie onder begeleiding van gouverneur Cathy Berx, die in 2012 aangesteld is als procesbegeleider om de verschillende plannen en projecten in de vallei van de Kleine Nete goed op elkaar af te stemmen.

Nabij Herentals zullen verschillende niet te ontwikkelen woon- en recreatiegebieden omgezet worden naar een openruimtebestemming omwille van het overstromingsgevoelig karakter of de aanwezige natuur- en landschapswaarde. In totaal zal ca. 80 ha harde bestemming  worden omgezet naar groene. Het plan voorziet een uitbreiding van de natuurgebieden in de verschillende Natura 2000-gebieden van de vallei van de Kleine Nete, zoals het gebied Graafweide-Schupleer in het samenvloeiingsgebied van Kleine Nete en Aa in Grobbendonk en Vorselaar, het Olens Broek ten oosten van Herentals en het gebied rond De Zegge-Mosselgoren in Geel. In de open ruimte tussen Herentals en Olen wordt ter hoogte van de Olense Sluizen ruimte voor bosuitbreiding voorzien. Langs de Kleine Nete werkt de Vlaamse Milieumaatschappij in het kader van het project Rivierherstel Kleine Nete in verschillende zones aan de hermeandering van de Kleine Nete. De oppervlakte natuur- en bosgebied in de regio zal met dit plan in totaal op termijn met ca. 560 ha toenemen.

Tijdens de publieke consultatie kan iedereen kennis nemen van het planvoornemen en suggesties doen voor de alternatieven die in het kader van de planmilieueffectenrapportage onderzocht zullen worden.