Tweede fase van het landinrichtingsproject Rupelstreek

19-06-2019

Op voorstel van Vlaams minister Van den Heuvel keurde de Vlaamse regering een budget van 500.000 euro goed voor de tweede fase van het landinrichtingsproject van de Rupelstreek.  De ontwikkeling van de vallei van de Benedenvliet in de gemeenten Schelle en Hemiksem staat hierin centraal. 

 De Benedenvliet is een getijdenwaterloop die uitmondt in de Schelde aan de Abdij van Hemiksem, waar ze is afgesloten door een sluis. De Vliet is een sterke landschapsbepalende factor voor de streek. Het oudste gekende beeld van de Benedenvliet is te zien op een schilderij van Jan Breughel de Oude, ‘Jaarlijkse inwijdingsfeest van de Petrus en Pauluskerk in Schelle, 1614’’ dat in het Kunsthistorisch Museum in Wenen hangt. Het schilderij toont het leven dat zich concentreerde rond de Benedenvliet.

 Door het landschap te ontwikkelen, gaat de Benedenvliet opnieuw een prominente plaats in het dagelijkse leven in en rond het dorpshart van Schelle vervullen. De herwaardering van het watergebonden erfgoed en de activiteiten op de Sint-Bernardusabdij In Hemiksem, geven daarbij extra belevingswaarde voor inwoners en bezoekers van Hemiksem.

In de gemeente Schelle is er de voorbije jaren gewerkt aan een visie voor het gebied en een beeldkwaliteitsplan (Schelle 2030, een dorpskern aan de waterkant). In dit ambitieus plan rond dorpskernvernieuwing en de groenblauwe ontwikkeling van de Benedenvliet, wordt uitgegaan van een symbiose tussen stedenbouwkundige voorstellen en herinrichting van de vallei van de Benedenvliet.

 De herinrichting van de Benedenvliet maakt deze beleefbaar en geeft de kern van Schelle terug een kwalitatieve plaats aan de waterkant.  Bij de herinrichting van de openbare ruimte wordt ruime aandacht besteed aan de blauwgroene infrastructuur van de Benedenvlietvallei, zodat deze ontsloten wordt voor het dorpshart van Schelle.  Met andere woorden: natuur en water nemen hun plaats terug in in de verstedelijkte omgeving.

In de dorpskern van Schelle wordt de Petrus- en Pauluskerk door aanpassing aan het nieuwe kerkplein gevrijwaard van mogelijke wateroverlast. Zo blijft de kerk visueel een aanvulling in het landschapsbeeld vormen voor de Abdij van Hemiksem, beiden op hun respectievelijke oevers van de Benedenvliet.

 In het plan wordt ook ruimte voorzien om het sterk verstedelijkte gebied van Schelle en Hemiksem extra groene ruimte te geven. Betonnen constructies van een vroegere scheepswerf worden verwijderd, zodat de natuur er opnieuw haar kans krijgt. Door het gedeeltelijk afgraven van de oevers aan de scheepswerf vergroot ook de waterbergingscapaciteit van het gebied. De oeverzone wordt na de ingrepen een oeverpark dat kan overstromen bij grote waterdebieten. Tot slot wordt er ook bekeken welke inspanningen gedaan moeten worden om de waterkwaliteit van de Benedenvliet te verbeteren, zodat ook de belevingswaarde ervan toeneemt.

Vlaams minister van Landbouw, Natuur en Omgeving Koen Van den Heuvel €500.000 vrij voor de uitvoering van deze ontwikkelingen rond de Benedenvliet. Het landinrichtingsplan hiervoor wordt in de loop van 2020 door de Vlaamse Landmaatschappij uitgewerkt, in samenwerking met lokale en Vlaamse overheden. Dit plan kadert in het ruimere ‘Planprogramma Schelde en Rupel’, waarin verscheidene ontwikkelingen voor de Rupelstreek zijn opgenomen.

 Koen Van den Heuvel: “In een dicht bebouwde omgeving de mensen opnieuw kwaliteitsvolle toegang geven tot een aangename waterloop en bijhorende natuur, betekent een meerwaarde voor zowel inwoners als bezoekers van de streek. Water in de dorpskern brengt rust en ruimte. Daarom ben ik blij steun te kunnen toezeggen vanuit Vlaanderen om dit mogelijk te maken voor de gemeenten Hemiksem en Schelle, die historisch gezien een nauwe band hebben met het water.”