Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel stelde de Vlaamse Regering op 22 februari 2019 het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Scheldepolders Hingene’ in de gemeente Bornem voorlopig vast.  Van 2 april tot 31 mei organiseert het Departement Omgeving een openbaar onderzoek over het plan.

 “Het plan moet de aanleg van een aantal gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Schelde in Hingene mogelijk maken. De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos zullen in het kader van het Sigmaplan drie waterrijke gebieden ter grootte van 216 ha creëren. Het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Oudbroek-Schellandpolder moet de omgeving beter wapenen tegen stormtij op de Schelde. Twee andere gebieden – Groot Schoor en Stort van het Buitenland – worden ontpolderd en dus blootgesteld aan eb en vloed. Zo kan de rivier er unieke getijdennatuur vormgeven en creëren we een forse klimaatbuffer”, zegt minister Koen Van den Heuvel.

Het gebied Oudbroek-Schellandpolder, tussen de Ruypenbroekpolder aan de Zeesluis van Hingene en de Notelaardreef zal in de toekomst bij stormtij één of twee keer per jaar overtollig Scheldewater opvangen, tot het waterpeil op de Schelde weer gezakt is. Bij stormtij stroomt het hoogwater over een overloopdijk het gebied in. Een hogere en stevige ringdijk moet de woonkernen van Hingene en Wintam beschermen. Bij eb zal het water via een uitwateringssluis terug naar de Schelde vloeien. Op termijn zullen meer natuurlijke elzenbroekbossen de bestaande populieren vervangen.

Meer stroomopwaarts liggen Groot Schoor en Stort van het Buitenland. Groot Schoor is momenteel nog landbouwgebied, het Stort van het Buitenland (aan de brug van Temse) is een oude stortplaats. Door gericht een opening te maken in de bestaande Scheldedijk komen beide gebieden onder invloed van eb en vloed en krijgt het water de nodige ruimte. Dankzij de getijdenwerking en de dagelijkse afzetting van zand en slib zullen zoetwaterslikken en schorren ontstaan: een gedroomd leefgebied voor tal van vogels, vissen en kleine ongewervelden. Op de schorren groeien aanvankelijk moerasplanten en riet. Mettertijd evolueert de vegetatie tot een wilgenvloedbos. Een dijk rond deze gebieden beschermt de omliggende huizen tegen het water.

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan zorgt niet alleen voor meer overstromingsveiligheid en nieuwe natte getijdennatuur, het zet ook in op het behoud van de landschaps- en erfgoedwaarde. Daarnaast voorziet het ook in de bescherming van een aantal waardevolle bossen die vandaag niet in een groene bestemming liggen. In totaal neemt de oppervlakte natuur-, bos- en groengebied in het gebied toe met ca. 70 ha.”, aldus minister Koen Van den Heuvel

Binnenkort volgt een openbaar onderzoek over het plan. Van 2 april tot 31 mei 2019 zal iedereen het plan kunnen inkijken en zijn opmerkingen kunnen overmaken. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na de behandeling van de bezwaren en adviezen.