Weg met asbest

21-02-2019

Asbest, en meer bepaald de blootstelling aan asbestvezels, kan ziektes veroorzaken, zoals mesothelioom (borstvlies- of buikvlieskanker), asbestose, longkanker en strottenhoofdkanker. In heel wat huizen en gebouwen uit de jaren zeventig en tachtig werd asbest nog gebruikt als bouwmateriaal. Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw wil snel werk maken van een asbestinventaris en voorziet middelen om asbestverwijdering te versnellen.

 

 Koen Van den Heuvel: “Asbest heeft door de jaren heen te veel slachtoffers gemaakt. Ook nu nog sterven mensen aan de gevolgen van een asbestvergiftiging. We hebben als overheid een verantwoordelijkheid om hiermee komaf te maken. Het decreet dat de basis legt voor een versnelde asbestafbouw in Vlaanderen is in behandeling in het parlement en zal nog voor de paasvakantie worden goedgekeurd.  Dan kan de procedure tot uitvoeringsbesluiten starten. Die worden principieel goedgekeurd door de regering en moeten nog de toets van de Raad van State doorstaan. Dit traject duurt enkele maanden. We mikken erop om nog dit jaar de eerste certificaten af te leveren.” 

 Het decreet verplicht een asbestinventaris bij elke overdracht van gebouwen met een bouwjaar vroeger dan het jaar 2000. Deze attesten zullen binnenkort dan deel uitmaken van de notariële akte. Zo zal elke koper goed weten of er asbest aanwezig is.

Het is de bedoeling dat vanaf 2022 deze attesten ook zullen worden opgenomen in de digitale woningpas.


Wie zal het attest opstellen?

 Het onderzoek gebeurt door een erkende asbestdeskundige. Op dit moment worden er al asbestdeskundigen opgeleid en erkend door de erkende sloopbeheerorganisatie TRACIMAT. Ovam zal het attest vervolgens afleveren op basis van dergelijk onderzoek.

Wat is de prijs voor het attest?

 De prijs is nog niet gekend.  OVAM raamt de richtprijs voor een attest op 35 euro, de opmaak van een inventaris voor een gemiddelde woning wordt op 350 euro geraamd.

In welke vormen bestaat asbest?

Gebouwen en infrastructuur in Vlaanderen bevatten naar schatting nog ruim 2 miljoen ton asbesttoepassingen. Er zijn meer dan 3500 verschillende asbesttoepassingen. De meest bekende zijn de asbestgolfdaken, asbestleien en asbestgevelbekleding. Maar we vinden het veel gevaarlijkere niet-hechtgebonden asbest terug in isolatie van verwarmingsbuizen of deurafsluitingen van oude kachels.

Wie moet laten weghalen, koper of verkoper?

Er is voor particulieren nog geen verplichting voor het verwijderen van asbest. Voor openbare gebouwen is die er wel tegen 2034. Het asbestinventarisatieattest moet de koper wel inlichten over de mogelijke aanwezigheid van asbest en de daaraan verbonden kosten (in de toekomst) voor de verwijdering daarvan. De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor de verwijdering van het asbest.

 

Koen Van den Heuvel: In 2018 is er al 9 miljoen verdeeld over de gemeenten om asbestverwijdering te versnellen. Zij kunnen hiermee onder andere burgers ondersteunen bijvoorbeeld via groepsaankopen voor de inzameling en/of verwijdering van asbestafval, of voor het gratis afgeven van asbestafval op het containerpark. Onze doelstelling is een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Tegen 2034 moeten alle openbare gebouwen asbestveilig zijn.

We gaan dus stap voor stap, en maken zoveel mogelijk middelen vrij. In 2018 subsidieerden we onze lokale besturen al eenmalig voor 9 miljoen om asbest te verwijderen. Vanaf dit jaar is er elk jaar 10 miljoen voorzien.  Daarnaast investeer ik ook samen met minister Crevits 7,5 miljoen om schoolgebouwen asbestvrij te maken.”